• Начало
 • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие Елена Шемтова ЕООД да обработва личните Ви данни.

За онлайн покупка от www.zelena-art.cloudcart.net на Елена Шемтова ЕООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

 

Политика за поверителност на личните данни

Елена Шемтова ЕООД се отнася с  уважение и отговорност към защитата на личните Ви данни и за да внесе яснота и прозрачност в процеса по събиране, съхранение и обработка на Вашите лични данни, създава своята политика за поверителност, изцяло синхронизирана с новия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

 

Дефиниции

„Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

 

Администратор на лични данни

Елена Шемтова ЕООД е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ПК 1000, ул.Аксаков 10 , е администратор на лични данни.

 

Достъп до личните Ви данни

Достъп до Вашите лични данни за маркетингови цели има само администраторът на Елена Шемтова ЕООД. За целите на обслужването на Вашите поръчки, Елена Шемтова ЕООД предоставя част от личните Ви данни, като напр. данни за контакт, в т.ч. име, ел. поща, адрес, телефон на трети страни – куриерски фирми, чрез които Вие сте посочили как да получите избраните от Вас продукти.

 

Правно основание за обработване на личните данни

В зависимост от вида на целите, за които предоставяте Вашите лични данни, напр. обработка на поръчка и/или маркетингови цели, Елена Шемтова ЕООД винаги ще Ви информира на какво правно основание е необходимо да предоставите Вашите лични данни.

Елена Шемтова ЕООД събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страници www.zelena-art.cloudcart.net:

 • Име и фамилия;
 • Електронна поща;
 • Банкова сметка;
 • Адрес;
 • Телефонен номер;
 • Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки;

Зелена АРТ събира тези Ваши лични данни с цел:

 • Идентификация автора на съобщението;
 • Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
 • Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;
 • Издаване на фактури и управление на плащанията, счетоводни цели;

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване целите на обработването;
 • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

 

Вашите права

Право на достъп – Вие имате право да поискате информация за съхранени при нас  Ваши лични данни с цел проверяване и сверяване спрямо тези, които сте посочили в регистрацията си и/или при финализирането на Вашата поръчка. Можете да се свържете с нас на e_shemtova@abv.bg  и ще получите Вашите данни по ел. поща.

Право на преносимост на данни – Вие имате право да получавате Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически приложимо.

Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни в случай на промяна, като напр. ел. поща, адрес, телефон или в случай на установена неточност и/или непълност.

Право на заличаване/анонимизиране – по всяко време Вие имате право да поискате да заличите Вашите лични данни, т.е. да упражните т.нар. право „да бъдете забравен”, освен в следните случаи: обработка на текуща в момента Ваша поръчка или запитване; при извършена покупка и свързаното с нея плащане/транзакция съгласно закона за счетоводството; инициирана от Вас рекламация по повод на закупен от нас продукт в даден предишен момент, съгласно политиката ни за рекламации. Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:

 • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
 • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • ако обработването е било незаконосъобразно;
 • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните;

Право на възражение срещу директния маркетинг – имате право да се откажете от обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг посредством следване на инструкциите за отказ, които са неразделна част от всяко маркетингово съобщение до Вас

Как да упражните Вашите права – посредством контакт с наш служител, отговорен за защита на лични данни на e_shemtova@abv.bg или жалба към оправомощен надзорен орган.

 

„Бисквитки” и сходни технологии

Елена Шемтова ЕООД използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies), които събират и съхраняват информация, когато посещавате нашия онлайн магазин. Целта на това е да можем да идентифицираме Вашия браузър за интернет и да събираме данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои са страниците, които обичайно посещавате, каква е продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме Вашия комфорт и практическа работа в нашия онлайн магазин.

 

Използвани бисквитки:

 1. WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца
 2. PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца
 3. PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изкачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни
 4. PCODE: Позволява свързане към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни
 5. PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни
 6. MIPHPF_SESSION<номер>: Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузерна сесия

 

 

 

 

Актуализиране на политиката за поверителност

Възможно е нашата политика за поверителност да бъде актуализирана вследствие на законови промени и регулации, като Вие винаги ще можете да намерите в нашия онлайн магазин актуализираната политика за поверителност.

 

Обработка на Вашите лични данни при онлайн покупка:

Елена Шемтова ЕООД съхранява и обработва Вашите лични данни въз основа на договорно основание, произтичащо от Вашето волеизявление за покупка на стоки със/без създаване на Ваш потребителски профил от нашия онлайн магазин за следните цели:

- да управлява процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка

- да изпраща съобщения/известия към Вас чрез мобилни оператори и/или ел. поща,  касаещи текуща и актуална информация за този процес, включително за статуса на доставката /изпращане, срок и време на доставка, възникнали проблеми при доставка

- да бъдете индентифицирани пред трети страни, напр. куриерски фирми

- да управлява процеса по Вашето плащане/транзакция

- да разглежда Вашите заявки за рекламации съгласно нашата политика за рекламации

Зелена АРТ обработва следните Ваши лични данни:

- данни за контакт, в т.ч. име, фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон

- данни присъстващи в история на поръчките

- данни касаещи Вашите плащания

Елена Шемтова ЕООД предоставя на трети страни единствено тези лични данни,  които са необходими и единствено за целта по упрвляване на процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата покупка, в т.ч.

- куриерски фирми с цел извършване на доставката и плащането на закупените стоки

- банкови и финансови компании, доставчици на платежни услуги, с цел да бъде управляван процеса по Вашето плащане

Важно е да знаете, че посочените трети страни имат независимо и легитимно/законово право и/или задължение да обработват Вашите лични данни.

Сравнение на продукти