Общи условия

Права

Регистрираната търговска марка Елена Шемтова ЕООД, правата върху сайтовете www.zelena-art.cloudcart.net и https://zelena-art.com/, както и снимковия материал в тях са собственост на фирма Елена Шемтова ЕООД с търговска регистрация България, гр.София, ул. "Аксаков" №10, ЕИК 201720056, като фирмата не е регистрирана по ДДС.

Юрисдикция

Този сайт, неговото съдържание и всички поръчки, направени през него, попадат под юрисдикцията на българските закони. Всяко физическо или юридическо лице,  направило  поръчка,  автоматично се съгласява с тези условия, които са изцяло в съответствие със законовите разпоредби и регулации, касаещи електронната търговия.

Предоставените в www.zelena-art.cloudcart.net снимки на ръчно изработени продукти са запазени със Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Елена Шемтова ЕООД. Използването им без посочване на източника и разрешение на Елена Шемтова ЕООД е незаконно.

Общи положения

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  фирма Елена Шемтова ЕООД, наричана по-долу ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазин www.zelena-art.cloudcart.net. Тези условия обвързват всички потребители.

При използване на сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Продуктите, които се намират на интернет страницата, не представляват обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца, цените на продуктите описани на www.zelena-art.cloudcart.net, могат да бъдат променяни по всяко време и могат да съдържат печатни грешки.

След кликане на бутона "Завърши поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Клиентът получава потвърждение на поръчката си и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове без ДДС, тъй като фирмата не е регистрирана по ДДС.

Продукти

Уважаеми клиенти, тъй като продуктите са ръчно изработени в единични уникални бройки, е възможно наличността им да бъде изчерпана. В такъв случай наш сътрудник ще се свърже с Вас, за да Ви уведоми дали и в какъв срок би била възможна изработката на артикула, ако това е възможно. Имайте предвид, че продуктите са уникални и са възможни дребни визуални различия между снимките и допълнително изработения продукт. При индивидуална поръчка за изработка на продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ няма право на замяна и връщане на продукта.

Доставка

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 календарни дни от получаването й.

Права и задължения на клиента

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина www.zelena-art.cloudcart.net.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.zelena-art.cloudcart.net.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато тя не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Права и задължения на търговеца

ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.zelena-art.cloudcart.net.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да се прекрати, спре или промени предоставянето на услуги във връзка с ползването на сайта www.zelena-art.cloudcart.net. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.zelena-art.cloudcart.net.

ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от последния стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT/КЛИЕНТЪТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

Цени

Цените на всички продукти и услуги, изложени в сайта, са в български лева (BGN) и с включен ДДС (20%). При временно или постоянно намаление на цената на продукт/продукти и/или използването на промоционален код, ако сме Ви предоставили такъв,  в сайта ще се визуализира крайната цена, намалена с размера на отстъпката. Все пак, за да се избегнат недоразумения, за крайни цени се приемат тези, които са посочени в имейла, с който потвърждаваме приемането на Вашата поръчка. Минималната стойност на всяка поръчка, без в тази сума да е включена стойността на куриерската услуга, е 7.50лв.

Терминология

Под “ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който посещава в Интернет страницата www.zelena-art.cloudcart.net на своя компютър.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

Интернет магазина  www.zelena-art.cloudcart.net е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Сравнение на продукти